Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial
Parc fluvial

Objectius: A. Afavorir la formació d'un parc fluvial amb un gran impuls de les condicions de reforestació que han de permetre la construcció i fruïció social d'un parc de ribera. B. Concretar tots aquells elements que han de permetre un bon encaix urbà del parc: connexió rodada del parc amb la xarxa viària general i formalització dels extrems de l'àmbit en els punts on el parc enllaça amb la trama urbana. C. Definir els usos necessaris i netejar o substituir tots aquells elements que tenen capacitat d'una certa degradació del paisatge. Com a qüestió conceptual prèvia Hem volgut treballar sobre les traces anteriors, siguin fluvials o agràries, per estructurargeomètricament l'àmbit a partir d'aquestes traces i aconseguir així, a manera de palimpsest, un acord, secret i gairebé invisible, entre les accions que al llarg del temps han conreat aquest territori i l'han modelat amb la seva forma actual, un exercici conscient de continuïtat i de contigüitat històriques . Descripció de la proposta La proposta concentra les seves actuacions en el marge dret del riu, per un cantó, i en la pròpia llera, per l'altre. En el marge dret s'hi poden apreciar dues arbredes de plàtans ubicades en els seus extrems nord i sud. És aquí, on el parc efectua una transició cap a la zona urbana pròpiament dita. És aquí, on es limiten i s'organitzen les possibles zones d'aparcament, siguin per l'escola i els pavellons esportius, siguin per la zona universitària Zones . d'arbreda geomètrica amb la formació d'uns grans escossells que acullen les espècies arbustives específiques del bosc de ribera. L'objectiu principal del parc és aconseguir una arbreda de qualitat. Una mostra representativa, i extensa del bosc de ribera autòcton, tant pel que fa les espècies com per la composició o estructura i distribució. Es preveu la possibilitat d'aprofitar la retenció d'aigua superficial que ve de la conca del torrent de Can Serra i que serà determinant per a implantar el bosc de ribera abans que aquesta aigua arribi a la llera principal del riu Tenes o al col·lector que transcorre paral.lel a la mota. Per una banda es proposa realitzar una modificació de la topografia en l'àmbit del parc, creant una depressió que condueixi l'aigua superficial en un recorregut en ziga-zaga, amb molt poc pendent, de manera que l'aigua passi la major part de temps possible retinguda en aquest punt baix. Al final del recorregut hi ha un sobreeixidor que condueix l'aiguaal col·lector, tal i com succeeix en l'actualitat. Aquest recorregut lent de l'aigua, permet, per una banda, distribuir-la en el sòl amb major eficàcia, de manera que la vegetació que s'implanta se n'aprofiti el màxim possible, i per altra, realitzar una depuració i filtratge d'aquesta aigua abans no s'introdueixi al col.lector. Igualment, l'aparició d'aquest punt baix, ample i extens, permet que la resta de la esplanada, ocupada per l'aparcament a l'entorn dels edificis, dreni cap a aquest punt totes les aigües superficials: tant les del reg com les de pluja. Per una altra banda, es proposa respectar la mota de protecció de les inundacions, i potenciar-ne la forma i recorregut. Finalment, tan sols cal fer esment del nou camí que acota el parc per la seva part superior. Aquest és un camí que, a manera de una cornisa ressegueix tot el parc de ribera a una cota més alta. En la seva part central el camí es recolza directament sobre el terreny, mentre que amesura que s'acosta als extrems es torna aeri i és independent de la topografia natural, recolzant-se en peus drets.

  • Any 2006
  • Emplaçament Ribera del riu Tenes
    Parets del Vallès
  • Promotor Ajuntament de Parets del Vallès
  • Col·laboradors IMTRAESA, SGM, S.L
  • REF / 2006-15

  • tornar
Aquesta web utilitza cookies, si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Acceptar